Uudised – september 2020

Vererõhuravimid ja depressioon

On rohkelt andmeid selle kohta, et kardiovaskulaarsete ja tserebrovaskulaarsete häiretega, sealhulgas arteriaalse hüpertensiooniga haigetel, on sagedasti depressioonile viitavad sümptomid. Kirjanduses ei ole ühtseid seisukohti vererõhuravimite mõjust depressiooni korral: kas need ravimid süvendavad või vähendavad depressiooni ilminguid?

Taani uurijad analüüsisid riiklike populatsioonipõhiste registrite andmeil 41 vererõhuravimi mõju depressiooni kulule. Analüüsiti 3,7 miljoni isiku andmeid, kel oli psühhiaater diagnoosinud depressiivse häire, jälgimisperiood oli kuni 10 aastat. Ühegi vererõhuravimi kasutamisel ei suurenenud depressiooni risk.

Üheksa ravimi kasutamisel ilmnes depressiooni sümptomaatika oluline leevenemine. Need ravimid olid AKE inhibiitorid enalapriil ja ramipriil, beetablokaatorid propanorool, atenoloon, bisoprolool, karvedilool, kaltsiumi antagonistid amlodipiin, verapamiil ja verapamiili-trandolapriili kombinatsioonid.

Autorid soovitavad uuringu tulemusi arvestada juhtudel, kui on vaja määrata antihüpertensiivseid ravimeid haigetele, kel on või on anamneesis depressioon ja ärevushäired, või neile, kel on suurem depressiooni risk, näiteks depressioonile viitav perekondlik anamnees.

Refereeritud

Kessing LV, Rytgaard HC, Ekstrøm CT, Torp-Pedersen C, Berk M, Gerds TA. Antihypertensive drugs and risk of depression. A nationwide population-based study. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15605