Uudised – märts 2024

Võimalused krüptogeense insuldi retsidiivi ennetuseks

Hinnanguliselt 25%-l juhtudest ei kinnitu kliinilisel uurimisel isheemilise insuldi põhjusena aju veresoone sulgus veresoones tekkinud trombist või ajuvälise päritoluga emboli liikumisest aju veresoonde. Sellist ebaselge patogeneesiga insulti nimetatakse krüptogeenseks insuldiks (KI). Hinnanguliselt tekib 15–20%-l KI-patsientidest kahe aasta jooksul insuldi retsidiiv. Enamikes uurimustes peetakse KI põhjuseks ajuvälist embolit ja KI-d nimetatakse ka määratlemata põhjusega embooliliseks insuldiks (ingl lühend ESUS). Viimaste aastate uuringutes seostatakse KI teket morfoloogiliste ja funktsionaalsete muutustega südame kodades – atriaalse kardiopaatiaga.

Praktikas rakendatakse KI retsidiveerumise ennetuseks hüübivust mõjutavaid ravimeid, kas uue põlvkonna antikoagulante või antiagregante. USA Washingtoni ülikooli koordineeritud ning mitme USA ja Kanada keskuse osavõtul tehtud juhuslikustatud topeltpimedas uuringus ARCADIA võrreldi antikogulant apiksabaani (5 mg või 2,5 mg 2 korral ööpäevas) ja aspiriini (82 mg päevas) tõhusust KI retsidiivi ennetuseks atriaalse kardiopaatiaga patsientidel, kel ei esinenud püsivaid südame rütmihäireid Atriaalse kardiopaatia diagnoos põhines P-saki muutustel EKG-l, vasaku koja laienemisel ehhokardiogrammil ja vere NT-proBNP sisalduse tõusul üle 250 pg/ml. Vaatluse all oli 1015 patsienti, kes juhuslikustati apiksabaani- (507 patsienti) või aspiriinirühma (508 patsienti). Jälgimisperiood oli 1,8 aastat. KI retsidiiv esines mõlemas grupis 4,4%-l patsientidest. Hemorraagilisi tüsistusi esines mõlemas patsientide grupis praktiliselt samal hulgal.

Seega ei ole apiksabaan KI retsidiivi ennetuseks tõhusam kui aspiriin.

Refereeritud

Kamel H, Longstreth WT, Tirschwell DL, et al. Apixaban to prevent recurrence after cryptogenic stroke in patients with atrial cardiopathy: The ARCADIA Randomized Clinical Trial. JAMA 2024;331:573–81.