UURIMUS – November 2017

Pneumokoki konjugeeritud vaktsiiniga vaktsineerimise kulutõhusus Eesti vastsündinute kohordis*

Autorid: Saar et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taustteave ja eesmärgid. Eesti kaalub pneumokoki konjugeeritud vaktsiini (PCV) lisamist riiklikku immuniseerimiskavasse, et vähendada invasiivse pneumokokilise infektsiooni (IPD), kopsupõletiku ja ägeda keskkõrvapõletikuga (AOM) seotud haiguskoormust. Artiklis esitatud kulutõhususe analüüsis (CEA) määrati vaktsiini hind, mille korral vaktsineerimine pneumokoki mittetüpiseeritava Haemophilus influenzae D-proteiini konjugeeritud vaktsiiniga (PHiD-CV) oleks võrreldes mittevaktsineerimisega kulutõhus.

Metoodika. Markovi mudel kohandati Eesti oludele, vastavate andmete olemasolu korral kasutati Eesti andmeid, nende puudumisel on kasutatud kirjanduses avaldatud andmeid. Eeldused vaktsiini efektiivsuse (VE) kohta pärinevad suurtest ja avaldatud PCVde uuringutest. Baasstsenaariumi analüüsis kasutatud parameetrid valideeris ekspertide rühm ja alternatiivseid stsenaariume uuriti tundlikkuse analüüsis. Kohorti vaktsineeritakse 2., 4. ja 12. kuul, eeldatav vaktsineerimisega hõlmatus on 95% ja jälgitakse kogu ülejäänud elu, seejuures on tervishoiu rahastaja perspektiivist aastane diskonteerimismäär 5%.

Tulemused. Baasstsenaariumi analüüsis hoiab vaktsineerimine PHiD-CV-ga Eesti 13 555 lapsega vastsündinute kohordis nende eluajal mittevaktsineerimisega võrreldes ära 3801 AOMiga seotud ambulatoorset visiiti, 240 tümpanostoomiatoru paigaldamist (TTP), 92 pneumooniajuhtu, 85 IPD-juhtu ja 14 surmajuhtu. Vaktsineerimise koguefektiivsuseks kujunes 290 diskonteerimata (43 diskonteeritud) võidetud kvaliteetset eluaastat ja otsese diskonteerimata kogukuluna säästetud 325 043 eurot (125 353 eurot diskonteeritud kogukuluna). Arvestades, et Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) ühe inimese kohta on 15 301 eurot (2014), ja võttes arvesse üksnes otseseid diskonteeritud kulusid, võib vaktsineerimise programmi pidada äärmiselt kulutõhusaks (täiendkulu tõhususe määr (ICER) < 1-kordne SKP inimese kohta), kui vaktsiini hind on alla 24,19 eurot annus (vastavalt 45,12 eurot ja 66,05 eurot annus, kui ICER on 2kordne SKP inimese kohta ja 3kordne SKP inimese kohta). Alternatiivsete stsenaariumite korral, kui kohordi kaitse netoefekt oleks poole väiksem kui baasstsenaariumis, oleks aastane diskonteerimismäär 3%, või kui võtta arvesse tootlikkuse vähenemist, siis jääks vaktsineerimine allapoole äärmise kulutõhususe läviväärtust vaktsiini hindade korral vastavalt 20,22 eurot annus, 39,43 eurot annus ja 24,49 eurot annus.

Järeldused. Mudel prognoosib, et PCVga vaktsineerimine oleks Eesti tingimustes äärmiselt kulutõhus vaktsiini hinna korral alla 24,19 eurot annus ja kulutõhus kuni vaktsiini hinnani 66,05 eurot annus.

Eesti Arst 2017; 96(10):577–588