ÜLEVAADE – Jaanuar 2010

Primaarne hüperparatüreoos – mitmepalgeline haigus. Nelja haigusjuhu kirjeldus ja kirjanduse ülevaade

Autorid: Triin Eglit, Tarvo Rajasalu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Primaarne hüperparatüreoos (PHP) on suhteliselt sage endokriinhaigus, mille kliinilised manifestatsioonid võivad olla väga mitmekesised. Käesolevas artiklis kirjeldatakse nelja erinevat PHP-haigusjuhtu. Esimesel patsiendil oli PHP tagajärjel tekkinud raske osteoporoos koos PHP-spetsiifi liste luumuutustega, sealhulgas nn pruuni tuumoriga sääreluus. Teine haige oli aastaid kannatanud kroonilise pankreatiidi all ja ka temal leiti PHPst tingitud luukahjustus. Kolmandal patsiendil oli korduvalt esinenud maoverejookse peptilise haavandi tõttu ning välja oli kujunenud krooniline neerupuudulikkus. Neljanda haige probleemiks oli PHPst tingitud proksimaalsete lihaste nõrkus, mis põhjustas kukkumisi. Artiklis esitatud haigusjuhud illustreerivad PHP heterogeenset kliinilist pilti ja juhivad tähelepanu olukordadele, mille puhul on oluline mõelda PHP võimalusele.

Eesti Arst 2010; 89(1):54−61