UURIMUS – Juuni 2010

Ravimite kõrvaltoimete avastamise ja teatamise analüüs Lõuna-Eesti apteekrite hoiakute ning arvamuste põhjal

Autorid: Keili Kõlves, Daisy Volmer, Kairi Kõlves

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kuigi apteekri roll ravimite kõrvaltoimetest teatamisel erineb riigiti, on proviisoril ideaalne positsioon ravimi kõrvaltoime avastamisel ja sel lest teatamisel. Töö eesmärgiks oli analüüsida Lõuna-Eesti apteekrite osalemist ravimite kõrvaltoimete avastamisel ja nendest teatamisel; mitteteatamise põhjuseid; hoiakuid ravimite kõrvaltoimetest teatamise suhtes ja arvamusi apteekri rollist ravimite kõrvaltoimete avastamisel ning neid mõjutavaid tegureid. Uuringus osales 92 Lõuna-Eesti apteekrit. Ravimi kõrvaltoime oli avastanud 63,8% ja sellest oli teavitanud või teavitaks 51,6%. Kõige sagedasem (68,5%) mitteteatamise põhjus oli juba teadaolev ravimi kõrvaltoime. Küsitletud, kes ei teatanud / ei teataks ravimi kõrvaltoimest, märkisid, et tegemist oli juba teadaoleva kõrvaltoimega. Kõige enam nõustusid uuritavad väitega „Soovimatust ravimireaktsioonist teatamine on oluline panus ravimi turvalisuse tagamiseks“ (98,9%). Käesoleva uuringu tulemused võimaldavad oletada, et võrreldes teiste riikidega on Eestis ravimi kõrvaltoimete avastamise protsent apteekrite hulgas suhteliselt väike. Apteekrite hoiakud ja teadmised on olulised ravimite kõrvaltoimetest teatamisel. Kogu Eestit hõlmavate üldistuste tegemiseks on vajalik uuringuid jätkata ka teistes linnades ja maakondades.

Eesti Arst 2010; 89(6):400−408