UURIMUS – Juuni 2010

Reumatoidartriidihaigete rahulolu arstiabi kättesaadavusega

Autorid: Kaja Põlluste, Riina Kallikorm, Kersti Meiesaar, Margus Lember

Artikli PDF

Sissejuhatus

Töö eesmärk. Võrrelda reumatoidartriidi (RA) haigete arstiabi kasutamist ja rahulolu arstiabi kättesaadavusega Eesti erinevates piirkondades ning analüüsida arstiabi kättesaadavusega rahulolu mõjutavaid tegureid.
Metoodika. 2007.–2008. a postiküsitlusena tehtud uuringus osales 1259 täiskasvanud RA-haiget. Uuritav juhuslikustatud valim (n = 2000) moodustati Eesti Haigekassa raviarvete andmebaasi alusel.
Tulemused. Olulisemateks arstiabi kättesaadavusega rahulolu mõjutavateks teguriteks ol id RA-haigete hinnangul valu, ooteaegade pikkus arsti juurde pääsemiseks ning rahulolu arstidega. Rahulolu arstiabi kättesaadavusega piirkonniti ei erinenud, kuid ilmnesid mitmed erinevused Tallinna ja teiste piirkondade RA-haigete hinnangutes seoses üld- ja eriarstiabi kasutamisega.
Kokkuvõte. RA-haigete hinnang arstiabi kättesaadavusele sõltub oluliselt rahulolust oma arstiga ja samuti võimalusest saada vajaduse korral kiiresti asjakohast arstiabi. Arstiabi kättesaadavus peaks olema võrdselt tagatud kõigile abivajajatele, kuid perearstiabi kättesaadavus on piirkonniti erinev.

Eesti Arst 2010; 89(6):389−399