UURIMUS – Mai

Rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringute tulemused Eestis

Autorid: Innos et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust ja eesmärgid. Varasemad uuringud on näidanud, et Eestis korraldatavad vähi sõeluuringud ei ole toonud kaasa oodatud muutusi. Uuringu eesmärk oli hinnata sõeluuringute läbiviimist ja tulemusi.
Metoodika. Kasutati Eesti vähi sõeluuringute registri, vähiregistri, surmapõhjuste registri ja WHO andmebaasi andmeid. Hinnati sihtrühmade hõlmatust sõeluuringutega, mõju haigestumus- ja suremuskordajatele ning staadiumijaotusele TNM-klassifikatsiooni järgi.
Tulemused. Sihtrühmade hõlmatus sõeluuringuga jäi rinna- ja naiste jämesoolevähi korral alla 60% ning emakakaela- ja meeste jämesoolevähi korral alla 50%. Kõigi paikmete puhul vähenes hõlmatus 2020. aastal.

Vanuse suhtes standarditud rinnavähisuremus on vähenenud alates 1997. aastast ja langus ilmneb kõigis vanuserühmades, v.a 70+. Rinnavähi I staadiumis diagnoositud juhtude osakaal on suurenemas ja sõeluuringul avastatud juhtudel on rinnavähk oluliselt varasemas staadiumis.

Vanuse suhtes standarditud emakakaelavähi-haigestumus on vähenenud alates 2013. aastast. Oluline haigestumuse langus on ilmnenud vanuserühmades 40–49, 60–69 ja 70+. Jämesoolevähi haigestumuse kasvu võib täheldada pea kõigis vanuserühmades. Veerand juhtudest diagnoositakse endiselt IV staadiumis.
Järeldused. Vaatamata vähesele hõlmatusele on sõeluuringud Eestis aidanud ära hoida uusi vähijuhte ja vähendanud vähisurmade arvu. Samas vähenes 2020. aastal sõeluuringutega hõlmatus, mis võib edaspidi neid trende mõjutada. Seetõttu on jätkuvalt tähtis keskenduda sõeluuringutega hõlmatuse ja kvaliteedi parandamisele.