UURIMUS – September 2015

Sünnikaalukõverad Eestis ja sünnikaalu mõjutavad tegurid: registripõhine uuring

Autorid: Kaire Sildver, Piret Veerus, Katrin Lang

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust. Vastsündinute keskmine sünnikaal erineb riigiti. Sünnikaalu uurimisega on võimalik kliinilises meditsiinis paremini analüüsida perinataalset suremust ja haigestumise põhjuseid, sh patsiendi hilisemas elueas.

Eesmärk. Koostada sünnikaalukõverad raseduse kestuse järgi Eestis aastatel 1995–2012 elusalt sündinud poeg- ja tütarlaste andmete põhjal. Alaeesmärkideks oli võrrelda saadud tulemusi aastate 1992–1994 andmetega ning kirjeldada erinevusi ning analüüsida sünnikaalu mõjutavaid tegureid.

Metoodika. Andmeallikana kasutati Eesti meditsiinilise sünniregistri (EMSR) mitteisikustatud andmeid laste kohta, kes sündisid Eestis ajavahemikul 1995–2012 (n = 240 108). Sünnikaalude analüüsimiseks kasutati protsentiile 3, 10, 25, 50, 75, 90, 97. Protsentiilid arvutati raseduskestuse järgi nädalates poiste ja tüdrukute kohta eraldi. Sünnikaalu mõjutavate teguritena analüüsiti ema sotsiaal-demograafi list tausta, rasedusaegseid riskitegureid ja varasemaid sünnitusi ja aborte. Tegureid analüüsiti kohandatud lineaarse regressioonmudeli abil. Võrdlusrühma andmed pärinesid aastatel 1992–1994 korraldatud sünnikaalu-uuringust.

Tulemused. Sündide arvud rasedusnädalate järgi ning sünnikaalu protsentiilid poiste ja tüdrukute kohta toodi vahemikus 22–43 rasedusnädalat. Sünnikaalu mõjutavad lapse sugu, ema haridus, rahvus, perekonnaseis, varasemad sünnitused, abordid ning rasedusaegsed riskitegurid. Võrreldes varasema uuringuga on 25.–34. rasedusnädalal sündinute kaal vähenenud, tüdrukutel 1–71 g ja poistel 9–111 g. 35.–43. rasedusnädalal sündinute kaal on poistel suurenenud 7–140 g ning 36.–42. rasedusnädalal sündinud tüdrukutel 1–70 g.

Järeldused. Võrreldes käesolevat uuringut aastatel 1992–1994 Eestis tehtud uuringuga, on lühema raseduskestuse korral elusalt sündinud laste sünnikaal vähenenud ja pikema raseduskestuse korral laste keskmine sünnikaal suurenenud. Sünnikaalu mõjutavad nii sotsiaal-demograafilised tegurid kui ka rasedusaegsed riskitegurid. Vastsündinute sünnikaal väärib regulaarset jälgimist ja sünnikaalugraafi kuid tuleb igas riigis regulaarselt uuendada.

Eesti Arst 2015; 94(8):465–470