Kehakaalu tõus suurendab diabeediga seotud tüsistuste riski teist tüüpi diabeediga patsientidel Uudised – aprill 2024

Ida-Soome ülikoolis tehtud retrospektiivses e-haiguslugudel põhinenud vaatlusuuringus analüüsiti diabeediga seotud komplikatsioonide esinemise riski seoses kehamassiindeksi (KMI) muutustega teist tüüpi diabeediga (T2D) patsientidel. Uuringusse kaasati 889 patsienti (keskmine vanus 62 aastat), kel oli aastatel 2011–2012 diagnoositud T2D. Neid jälgiti 8 aasta vältel, et leida seoseid KMI muutumise ning diabeediga seonduvate mikrovaskulaarsete tüsistuste (retinopaatia, neuropaatia, nefropaatia) ja …

Nooremaealistel mõjutavad insulti haigestumist enamasti teised riskitegurid kui vanemaealistel Uudised – aprill 2024

USA Colorado ülikoolis valminud uuringus analüüsiti erinevate insuldi riskitegurite osakaalu sõltuvalt patsiendi vanusest. Haigestunute andmebaasi põhjal moodustatud valimisse kuulus 2618 insulti haigestumise juhtu (52% olid naised, 73,3%-l oli isheemiline insult) ja 7872 tervet isikut (kontrollrühm). Vanuse põhjal jaotati osavõtjad 3 rühma: 18–34aastased, 35–44aastased, 45–55aastased. Võimalikud insuldi riskitegurid jaotati järgmiselt: traditsioonilised (hüpertensioon, düslipideemia, uneapnoe, rasvumine, suitsetamine, …

Rasedusaegse diabeedi järel suureneb kroonilise neeruhaiguse kujunemise risk Uudised – aprill 2024

Taani riiklike registrite põhjal tehtud uuringus analüüsiti kroonilise neeruhaiguse (KNH) kujunemise ja rasedusdiabeedi ehk gestatsioonidiabeedi (GD) seoseid aastatel 1997–2018 sünnitanud naistel. Retrospektiivselt vaadeldi 697 622 sünnitanu andmeid, jälgimisperiood oli keskmiselt 11,9 aastat. Ilmnes, et GD-d põdenud naistel oli hilisemas elueas suurenenud KNH risk (ohusuhe HR 1,92). GD ja ägeda neeruhaiguse kujunemise vahel olulist seost ei …

Depressioon on kardiovaskulaarne riskitegur, enam väljendunud naistel Uudised – aprill 2024

Jaapani teadlaste värskelt avaldatud töös uuriti depressiooni ja kardiovaskulaarse haigestumise seoseid ja selle soolisi erinevusi. Aastatel 2005–2007 jälgiti riigi ravikindlustatute andmebaasi alusel 4 125 720 isikut (vanuses 18–75 aastat), kel uuringusse arvamise eel polnud diagnoositud ühtegi kardiovaskulaarset ega neeruhaigust. Neid jälgiti keskmiselt 1288 päeva vältel, et leida seoseid depressiooni esinemise ja kardiovaskulaarse haigestumise (müokardi infarkt, …

Uute diabeediravimite rasedusaegne kasutamine ei ohusta loote arengut Uudised – märts 2024

Viimastel aastatel on fertiilses eas naiste hulgas sagenenud haigestumine teist tüüpi diabeeti (T2D) ning diabeediravimite kasutamine raseduse ajal. Enamikes ravijuhendites soovitatakse T2D-ga naistel, kes planeerivad rasestuda või on juba rasestunud, kasutada raviks insuliini. Seniste andmete põhjal ei suurenda insuliini kasutamine raseduse ajal arenguhäirete tekke riski lootel. Viimastel kümnenditel on kasutusele võetud mitmeid uusi nn teise …

Aspiriin vähendab maksa rasvasisaldust maksarasvtõvega haigetel, kel pole kujunenud maksatsirroosi Uudised – märts 2024

Maksarasvtõbi, rasvmaks, mis pole seotud alkoholi liigtarvitamisega, esineb hinnanguliselt 20–30%-l maailma elanikest ja selle levimus kasvab. Haigusele puudub põhjuslik ravi. USAs tehtud juhuslikustatud platseebo-kontrollitud uuringus rakendati maksarasvtõvega patsientidele, kel polnud kujunenud maksatsirroosi, ravi aspiriiniga annuses 8 mg päevas 6 kuu vältel ja hinnati prooton-magnettomograafilise spektroskoopia meetodil maksa rasvasisalduse ning maksafibroosi raskusastme muutusi ravi toimel. Uuringusse …

Kohvi joomine ei ole kodade virvendusarütmiaga patsiendile vastunäidustatud Uudised – märts 2024

Kohv on tuntud ja laialt kasutatud stimulant, mis kiirendab ka südame rütmi. Kirjanduses võib leida vastakaid seisukohti kohvi joomise näidustustest ja vastunäidustustest südamehaiguste korral, sealhulgas kodade virvendusarütmiaga patsientidele. Populaarne on arvamus, et kohvi tarvitamine ei ole südame rütmihäiretega patsiendile näidustatud. USA südameassotsiatsiooni ja kardioloogia kolleegiumi koostatud ja hiljuti avaldatud kodade virvendusarütmia diagnoosimise ja ravi juhendis …

Erektsioonihäirete raviks kasutatavad ravimid võivad vähendada dementsuse kujunemise riski Uudised – märts 2024

Fosfodiesteraasi 5. tüübi inhibiitoreid (PDE5I) kasutatakse nende vasodilatatiivse toime tõttu laialdaselt erektsioonihäirete raviks. Selle ravimirühma esindajatest on Eestis kasutusel sildenafiil (Viagra), mis loodi hüpertensiooni ja stenokardia ravi eesmärgil. Loomkatsetes on ilmnenud PDE5I neuroprotektiivne toime, kuid inimuuringutes on saadud vastukäivad andmed PDE5I tõhususest Alzheimeri tõve ravis ja ennetuses. Ühendkuningriigi Londoni ülikooli haigla baasil tehtud uuringus jälgiti …

Uneapnoega kaasnevad sagedasti mälu- ja mõtlemishäired Uudised – märts 2024

USA Neuroloogiaakadeemia tutvustas 7. märtsil 2024 Bostoni meditsiiniakadeemias valminud uuringut uneapnoega patsientidel esinevatest mälu- ja mõtlemishäiretest ning otsustamisraskustest. Uuringusse oli kaasatud 4257 isikut, kes täitsid ankeedi oma une kvaliteedi (kas esineb norskamist, hingeldust, hingamispause une ajal) ning mäluhäirete (ei suuda meenutada isikute nimesid, hiljutisi sündmusi jms) ja keskendumis- ning otsustamisraskuste kohta. Kõigist osalejatest esinesid uneapnoele …

USA andmeil esitatakse suveajal sagedamini kaebusi halbade ravitulemuste ja valede otsuste kohta meditsiinis Uudised – märts 2024

Paljude uuringutega on näidatud, et üleminekuga suveajale häirub evolutsiooni vältel kujunenud organismi tegevuse ööpäevane rütm (tsirkadiaanrütm), millega kaasnevad unehäired, samuti häired mitmete organite töös. USA Waco ülikoolis (Texases) tehtud uuringus analüüsiti ajavahemikul jaanuarist 1990 kuni septembrini 2018 USAs esitatud kaebusi ravi- ja käsitlusvigade ning valede finantsotsuste kohta meditsiinis sõltuvalt nende juhtumise ajast suveajal või vööndiajal. …

Mõõduka intensiivsusega päikesekiirgus mõjutab soodsalt üle 30aastaste naiste fertiilsust Uudised – märts 2024

Anti-Mülleri hormoon (AMH) on naiste ovaariumi folliiklites produtseeritav glükoproteiin, mis reguleerib kudede kasvu ja diferentseerumist ning ovariaalset reservi – munarakkude arvu ja kvaliteeti. AMH väärtus veres on naistel kõrgeim puberteedieas ning hakkab aegamööda vähenema pärast 30. eluaastat ning pole veres enam määratav vahetult enne menopausi. Meestel produtseeritakse AMHd munandites ja selle sekretsioon hakkab pärast puberteeti …

Bariaatriline operatsioon on rasvumise korral tõhusaim sekkumine arteriaalse hüpertensiooni raviks Uudised – märts 2024

Brasiilia Sao Paulo südamekliinikus korraldatud juhuslikustatud uuringus GATEWAY võrreldi medikamentoosse ravi ja bariaatrilise operatsiooni koos medikamentoosse raviga tõhusust arteriaalse hüpertensooni ravis rasvunutel. Uuringusse kaasati 100 patsienti keskmises vanuses 43,8 aastat, keskmise kehamassiindeksiga (KMI) 39,9 kg/m2, kes kasutasid arteriaalse hüpertensiooni raviks vähemalt kolme preparaati maksimaalses annuses, 70% neist olid naised. Patsiendid juhuslikustati kahte arvuliselt võrdsesse rühma: …

Herpes simplex’i viirusega nakatunutel on kahekordne dementsuse kujunemise risk Uudised – märts 2024

Herpes simplex’i viirusega (HSV) on nakatunud ligi 80% maailma elanikest. HSV-d on kaht tüüpi: HSV-1, mida kannab maailmas ca 67% alla 50aastatest inimestest ja mis põhjustab eelkõige suu limaskesta ja suuümbruse naha kahjustust, ja HSV-2, mida kannab ca 13% alla 50aastastest inimestest, levib sugulisel teel ja manifesteerub genitaalidel. HSV-d on seostatud dementsuse kujunemisega. Rootsi Uppsala …

Võimalused krüptogeense insuldi retsidiivi ennetuseks Uudised – märts 2024

Hinnanguliselt 25%-l juhtudest ei kinnitu kliinilisel uurimisel isheemilise insuldi põhjusena aju veresoone sulgus veresoones tekkinud trombist või ajuvälise päritoluga emboli liikumisest aju veresoonde. Sellist ebaselge patogeneesiga insulti nimetatakse krüptogeenseks insuldiks (KI). Hinnanguliselt tekib 15–20%-l KI-patsientidest kahe aasta jooksul insuldi retsidiiv. Enamikes uurimustes peetakse KI põhjuseks ajuvälist embolit ja KI-d nimetatakse ka määratlemata põhjusega embooliliseks insuldiks …

Allogeensete multipotentsete tüvirakkude ülekanne ei paranda insuldi varajasi ravitulemusi Uudised – veebruar 2024

Rakuteraapia – tüvirakkude ülekanne kahjustatud rakkude või organite funktsiooni taastamiseks – on suhteliselt uudne ja potentsiaalselt heade tulemustega raviviis. Viimastel aastatel on välja arendatud meetodid täiskasvanu allogeensete multipotentsete tüvirakkude veenisiseseks ülekandeks. Üheks selliseks tüvirakkude preparaadiks on MAPC (multipotent adult progenitor cells), mis saadakse täiskasvanu luuüdi mesenhümaalsete tüvirakkude kehavälisel paljundamisel spetsiaalsete meetodite abil. MAPC manustatakse veenisisesi …

Kanepi kasutamisel kroonilise valu raviks suureneb südame rütmihäirete risk Uudised – veebruar 2024

Paljudes USA osariikides on kanepi käitlemine legaliseeritud. Euroopas on mõnedes riikides (näiteks Saksamaa, Itaalia, Taani ja mõned teised) lubatud kanepi kasutamine meditsiinilistel eesmärkidel ja seda on hakatud kasutama ka kroonilise valu raviks. Samas kinnitavad paljud uuringud, et kanepi kasutamisel võivad ilmneda tõsised kardiovaskulaarsed kõrvaltoimed. Taani riiklikel registritel põhinevas uuringus hinnati südame rütmihäirete (kodade virvendus/laperdus, ülejuhtehäired …

Sisukord