Meestel kujunevad diabeedi tüsistused sagedamini kui naistel Uudised – mai 2024

Diabeedi esinemissagedus on meestel ja naistel ühesugune. Vastakad on andmed diabeedi tüsistuste esinemissageduse sooliste erinevuste kohta. Austraalia ülikoolide koostöös valminud retrospektiivses kohortuuringus analüüsiti diabeedi makro- ja mikrovaskulaarsete tüsistuste esinemissagedust võrdlevalt meestel ja naistel. Analüüsiti 25 713 diabeedihaige haiguslugude andmeid, vaaatlusalused olid 45-aastased või vanemad ja 57% neist olid mehed. Vaadeldud tüsistusjuhtude arv 1000 isik-aasta kohta …

Madal testosteroonitase suurendab vananevatel meestel surma ja kardiovaskulaarse haigestumise riski Uudised – mai 2024

Kirjanduses on vastandlikud andmed tsirkuleerivate suguhormoonide mõjust eakate meeste suremusele ja haigestumisele südame-veresoonkonnahaigustesse. Lääne-Austraalia ülikooli juhitud rahvusvahelise uuringuprogrammi raames viidi läbi 2019. aasta juunist kuni märtsini 2024 avaldatud kirjanduse metaanalüüs suguhormoonide mõjust hooldekodudes elavate eakate meeste suremusele ja kardiovaskulaarsele haigestumisele. Analüüsiti 11 uuringu andmeid, milles osales kokku 24 109 inimest, kel oli mass-spektromeetria meetodil mõõdetud …

Statiinravi võib suurendada diabeediriski Uudised – mai 2024

Paljude juhuslikustatud uuringute andmeil suurendab ravi statiinidega diabeeti haigestumise riski. Ühendkuningriigi ja Austraalia teadlaste koostöös valminud statiinravi uurimisprojekti (Cholesterol Treatment Trials Collaborations) raames läbi viidud 23 juhuslikustatud platseebokontrollitud uuringu metaanalüüsil selgitati statiinravi mõju diabeeti haigestumisele ja diabeedi kulule. Kokku analüüsiti 149 611 patsiendi andmeid, kes said statiinravi, neist 31 041 patsiendil oli enne uuringusse arvamist …

D-vitamiini ja kaltsiumi pikaaegne asendusravi ei mõjuta oluliselt postmenopausis naiste tervist Uudised – mai 2024

USA riikliku terviseinstituudi postmenopausis naiste kliiniliste terviseuuringute programmi raames selgitati D-vitamiini ja kaltsiumi pikaaegse asendusravi (CaD) mõju postmenopausis naiste haigestumisele kolorektaal- ja rinnavähki, kardiovaskulaarsetesse haigustesse, üldsuremusele, suremusele kasvajatesse ja kardiovaskulaarhaigustesse ning reieluumurru esinemissagedusele. Uuringusse, milles osales 40 üldprofiiliga USA raviasutust, kaasati kokku 36 282 postmenopausis naist, kel polnud anamneesis rinna- ega kolorektaalvähki. Vaatlusalused juhuslikustati vahekorras …

Antihüpertensiivse ravi alustamine või tõhustamine suurendab eakatel kukkumise ja luumurru riski Uudised – mai 2024

USAs New Jerseys Rutgersi ülikoolis tehtud retrospektiivses töös uuriti kukkumise ja luumurru riski eakatel, kel alustati või tõhustati ravi antihüpertensiivsete ravimitega. Aastatel 2006–2019 oli vaatluse all 29 648 hooldekodu elanikku, keskmises vanuses 78 aastat, kel alustati või tõhustati antihüpertensiivset ravi. Võrdluses 64 710 samaealistest hooldekodu asukatest koosneva kontrollrühmaga, kel ravi ei alustatud ega tõhustatud, hinnati …

Tõsine rasedustüsistus suurendab naise varajase surma riski Uudised – mai 2024

Mitmetes varasemates uuringutes on analüüsitud tüsistunud rasedusest sündinud laste surma riski, vähe on aga andmeid rasedustüsistuste seosest naise varajase surmaga. Rootsi Lundi ja USA Texase ülikoolide uurijate koostöös selgitati Rootsi sünniregistri andmeil viie tõsise rasedustüsistuse seoseid naise rasedusjärgse varajase surmaga. Analüüsiti 2,2 miljoni naise andmeid, kes olid sünnitanud aastatel 1973–2015. Võrreldi tüsistunud rasedusega ja normaalse …

Serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ja suukaudsete antikoagulantide koostoimel kasvab suure verejooksu risk Uudised – aprill 2024

Serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI) on ühed sagedamini ordineeritud antidepressandid. Nende kasutamisel kasvab suure verejooksu (letaalne või intrakraniaalne või kriitiliste organite verejooks või hemoglobiini taseme langust 20 g/L ja enam põhjustav verejooks) risk. Suukaudseid antikoagulante (SAK) ordineeritakse laialdaselt kodade virvendusarütmiaga patsientidele. Sagedasti vajavad südamehäiretega patsiendid ravi nii SSRI kui ka antikoagulantidega. Vähe on andmeid suure verejooksu …

Rinnavähki põdenul on suur risk hiljem haigestuda mõne teise paikme vähki Uudised – aprill 2024

Rinnavähk on üks sagedamini esinev pahaloomuline haigus. Ühendkuningriigi andmeil on riigis viimastel aastatel rinnavähipatsientide 5 aasta elumus oluliselt paranenud, olles 2017. aastal 87%. Samas on mitmes süstemaatilises ülevaates leitud, et nii rinnavähki põdenud naistel kui ka meestel on tavarahvastikuga võrreldes 24–27% võrra suurem risk haigestuda mõne teise paikme vähki. Ühendkuningriigi Cambridge’i ülikooli uurijad analüüsisid riikliku …

Haiguskartus on varajase suremuse riskitegur Uudised – aprill 2024

Haiguskartus ehk hüpohondria on vaimne häire, mispuhul inimene usub, et ta põeb rasket või eluohtlikku haigust, kuigi meditsiinilised uuringud seda ei kinnita. Osa sellise häirega inimesi külastavad põhjendamatult sageli raviasutusi, osa neist väldivad seda. Vähe on uuringuid haiguskartusega patsientide prognoosi, sealhulgas suremuse kohta. Stockholmi Karolinska haigla baasil tehtud kohortuuringus ilmnes ootamatu paradoks: haiguskartusega isikute hulgas …

Millal kahtlustada sünkoobi põhjusena kopsuarteri trombembooliat? Uudised – aprill 2024

Kopsuarteri trombemboolia  on potentsiaalselt eluohtlik seisund ja selle esimene avaldusvorm võib olla ka mööduv teadvusehäire sünkoop ehk minestus. Kas standarditud algoritmi kasutamine kopsuarteri trombemboolia välistamiseks kõigil erakorralise meditsiini osakonda sattunud minestusega patsientidel on kasulik või võib viia ülediagnoosimiseni ja üleravini, ei ole teada. Itaalias Milano ülikoolis valminud uuringus leiti eksperthinnangutel kokku 9 kliinilist või anamneesis …

Kodade virvendusarütmia sagedasim tüsistus on südamepuudulikkus Uudised – aprill 2024

Kodade virvendusarütmia (KVA) esinemissagedus kasvab kogu maailmas. Taani uurijad analüüsisid riiklike andmebaaside põhjal KVA kujunemise eluaegse riski suurust, KVA komplikatsioonide esinemissagedust ja dünaamikat aastatel 2000–2010 ning 2011–2022. Analüüs põhines 3,5 miljoni 45aastase ja vanema Taani elaniku jälgimisel 23 aasta jooksul. Uuringusse kaasamisel neil rütmihäireid ei olnud. KVA kujunes 362 721 isikul (46,3% olid naised, 53,6% …

Ravi beetablokaatoritega ei mõjuta oluliselt südameinfarktijärgset suremust ega müokardiinfarkti retsidiivi tekke ohtu Uudised – aprill 2024

Levinud praktika kohaselt soovitatakse südameinfarkti järel kasutada beetablokaatoreid (BP) pikema aja vältel. Viimastel aastatel on müokardiinfarkti (MI) diagnoosimise ja ravi võimalused oluliselt paranenud ja BP ordineerimise vajadus MI järgselt ei ole alati põhjendatud. Rahvusvahelise registripõhise juhuslikustatud uuringu REDUCA-AMI eesmärk oli selgitada pikaaegse BP-ravi mõju südameinfarkti põdenud patsientide suremusele ja müokardiinfarkti retsidiivi kujunemisele. Uuringus osales 38 …

Sisukord