ÜLEVAADE – September

Teaduslikult alternatiivmeditsiinist

Autorid: Lubi et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Oma tervise eest vastutuse võtmine soosib inimeste suurenenud teadlikkust, aga samas ka suurenenud julgust võtta vastu terviseotsuseid. Patsientide enesekindluse kasv lahenduste otsimisel oma terviseprobleemidele on viinud olukorrani, kus järjest enam inimesi kasutab erinevaid täiend- ja alternatiivmeditsiini vahendeid, tooteid või teenuseid. Artikli eesmärk on olemasoleva kirjanduse põhjal avada sotsiokultuurilisi tegureid, mis soodustavad alternatiivide kasutamist.

Ülevaates kasutatud allikatele tuginedes saab väita, et peamised põhjused, mis ajendavad inimesi alternatiivmeditsiinist lahendusi otsima, on seotud kultuuriliste traditsioonidega (nt ravimtaimede kasutamisega), meditsiinilise pluralismi suurenemisega, neoliberaalse ootuse täitmisega, mis eeldab individuaalse vastutuse võtmist, ning infotarbimise harjumuste muutumisega. Ühiskondliku arutelu tekkeks on vajalik kõigi osapoolte kaasatus.

Eesti Arst 2018; 97(8):409–415