UURIMUS – August 2004

Tervisehäirega töötajad Eesti tööturul

Autorid: Rein Vöörmann

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis on vaatluse alla võetud Eesti tööturu üks riskirühm – tervisehäirega töötajad – ning püütud analüüsida, kas nende olukord ja tingimused tööturul, aga samuti hinnangud tööalasele tulevikule erinevad millegi poolest tervete töötajate omast. Uurimuse aluseks on 2002. aasta Eesti tööjõu-uuringu andmestik, mis sisaldas muu hulgas ka küsimusteplokki „tervis“. 13 663st 15–64aastasest vastanust väitis 22,7% ehk 3105 inimest, et neil on mõni pikaajaline haigus, puue või vaevus. Empiirilise materjali analüüs lubab väita, et tervisehäirega ja terved töötajad ei ole Eesti tööturul võrdses seisus: esimesed jäävad pea igas vaadeldud aspektis teistele alla. Erinevused ei ole küll suured, kuid nad on olemas.