UURIMUS – Jaanuar

Uimastite tarvitamine Eesti noorte ja täisealiste seas. AAA-uuringu esmased tulemused

Autorid: Haring et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust ja eesmärk. Alkoholi, tubakatoodete ja illegaalsete uimastite tarvitamine on üha suurenev üleilmne probleem. Artikli eesmärk on anda ülevaade Eesti noorte inimeste uimastite kasutamise levimusuuringu „Ained ja arenevad ajud“ (AAA-uuring) esmastest tulemustest.

Metoodika. Uuringus osales 4922 isikut, kelle keskmine vanus oli 21,4 ± 6,8 aastat (vahemik 16–45 a). Elu jooksul ja viimase 3 kuu jooksul tarvitatud uimastite määr tuvastati mõõtevahendi ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance use Involvement Screening Test) abil. Andmete kogumiseks kasutati veebiplatvormi REDCap.

Tulemused. Uuringus osalejatest oli elu jooksul vähemalt korra tarvitanud alkoholi 86,1% ja tubakatooteid 60,5%. Kanep oli kõige sagedamini (43,0%) proovitud illegaalne uimasti. Amfetamiinitüüpi stimulante oli vähemalt korra elus proovinud 15,2%, hallutsinogeene 12,5%, inhalante 8,1%, kokaiini 7,7% ja opioide 3,7% küsimustikule vastanutest. Kolme viimase kuu jooksul oli 77,6% uuringus osalenutest pruukinud alkoholi, sageduselt järgnesid tubaka (43,0%) ja kanepi (24,5%) tarvitamine. Esitatud on ka andmed erinevaid uimasteid elu jooksul vähemalt korra tarvitanud isikute jaotuse kohta maakonniti ning piirkonniti.

Arutelu. Uuring kinnitab varasemaid tulemusi, et noorte hulgas on uimastite tarvitamise levimus suur. Nii legaalsete kui ka illegaalsete uimastite tarvitamine on sagedasem kui arvatud, eriti noorte hulgas. Seetõttu on soovitatav tõhustada alkoholi, tubaka ja illegaalsete ainete tarvitamise vähendamisele suunatud ennetuse ja sekkumisega seotud tegevusi Eesti noorte hulgas.