RAVIMITEAVE RAVIMIAMETILT – Mai 2011

Uued suukaudsed tromboosivastased ravimid dabigatraan ja rivaroksabaan

Autorid: Alar Irs, Maia Uusküla

Artikli PDF

Sissejuhatus

Dabigatraan ja rivaroksabaan on uued antikoagulandid, mille eeliseks parenteraalsete ravimite (madalmolekulaarsed hepariinid, naatriumfondapariinuks) ees on suukaudne manustamine ning K-vitamiini antagonistide ees toime kiire algus, pideva laboratoorse jälgimise vajaduse puudumine ning lihtne annustamine. Ravimid võivad olla eelistatud patsientidel, kellel varfariinravi ohjamine on probleemne.
• Uute ravimite puuduseks on ohutusandmete mõõdukas hulk, vähene teave selle kohta, milline on nende kasu ja riski suhe tõsiste kaasuvate haigustega patsientidel ning milline oleks optimaalne annustamine vanuritel, elundipuudulikkustega patsientidel jt. Saavutatud antikoagulatiivse toime laboratoorseks määramiseks puudub usaldusväärne meetod (see võib olla vajalik suure veritsusriskiga patsientidel või polüfarmakoteraapia korral) ning ei ole spetsiifilist antidooti juhuks, kui kõrvaltoimena tekib massiivne verdumine.
• Uute ravimite hind (4–6 eurot tromboprofülaktika päeva kohta) on võrreldavas suurusjärgus enoksapariini ja fondapariinuksiga, kodade virvenduse puhul on ravi varfariiniga kümneid kordi odavam ka INR igakuise jälgimise kulu arvesse võttes.
• Kuna uuringutes on eakate (> 75 a), samuti tõsiste kaasuvate haiguste ning elundipuudul ikkustega patsientide hulk olnud vähene, tuleb neid ravimeid sellistel patsientidel kasutada ettevaatlikult ning kohandada annust, lähtudes ravimi omaduste kokkuvõtte soovitustest. Ka koostoimete võimalust glukoproteiin P ja tsütokroom p450 isovormi 3A4 kaudu tuleb arvesse võtta.
• Kõikide ravimite omaduste ajakohased kokkuvõtted on leitavad Ravimiameti veebilehelt www.ravimiamet.ee.

Eesti Arst 2011; 90(5):232–235