UURIMUS – Juuli-August 2009

Vastsündinute jälgimine Tallinna perearstipraksistes

Autorid: Lagle Suurorg, Liis Toome, Mall-Anne Riikjärv

Artikli PDF

Sissejuhatus

Töö eesmärgiks oli hinnata vastsündinute jälgimise vastavust terve lapse jälgimise juhendile, vastsündinu terviseseisundit ning emade rahulolu perearsti ja -õe tegevusega. Ankeetküsitluse meetodil uuriti 256 ema, kelle lapsed sündisid kahes Tallinna sünnitusmajas 2007. aastal. Selgus, et juhendi kohaselt jälgis vastsündinuid 24% perearstidest ja 2% pereõdedest. Ligi pooled emadest jätkasid vastsündinu tervisekontrolli sünnitusmajade juures. Ligi kahel kolmandikul vastsündinutest esines terviseprobleeme, mille lahendas ühel neljandikul juhtudest perearst, ülejäänud said võrdselt abi kas lastehaigla vastuvõtutoast või mujalt. Seevastu on perearstikeskuste külastamine sage ja vastab ettenähtule. Uuritavad väljendasid rahulolu pereõega ligi 60%-l ja perearstiga 85%-l juhtudest. 95,7% emadest soovis lastearsti osalemist vastsündinu jälgimises.

Eesti Arst 2009; 88(7−8):461−467