UURIMUS – November 2009

Vastsündinute rehospitaliseerimine Harjumaal aastatel 2005–2006

Autorid: Liis Veeber, Mari Laan, Kristina Gill, Mari-Liis Kumm, Valentina Terjajeva, Pille Andresson, Liis Toome

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viimase 15 aasta jooksul on Eesti Vabariigis muutunud vastsündinute meditsiiniabi korraldus: vastsündinud kirjutatakse sünnitusmajast koju varakult ja järgneva tervisekontrolli teeb perearst. Ülevaate saamiseks vastsündinute hospitaliseerimise põhjustest nende kahe olulise tervishoiukorraldusliku muudatuse taustal analüüsisime oma töös 2005. ja 2006. a Tallinna Lastehaiglasse kodust hospitaliseeritud vastsündinute haiguslugusid. Leidsime, et vaatamata toimunud muudatustele oli uuringuperioodil rehospitaliseerimist vajanud vastsündinute hulk võrreldes kirjanduse andmetega pigem väike. Peamisteks vastsündinute haiglaravi põhjusteks olid toitmisprobleemid, ikterus ja infektsioonid. Vastsündinute hospitaliseerimise ennetamiseks on olulised emade varane ja efektiivne nõustamine ning korrektne ja toimiv vastsündinute tervisekontrolli süsteem.

Eesti Arst 2009; 88(11):708−714