UURIMUS – Juuni 2004

Aeroobne töövõime 14–16aastastel neidudel

Autorid: Kalle Karelson , Toivo Jürimäe, Triin Pomerants

Artikli PDF

Sissejuhatus

Töö eesmärgiks oli hinnata 14–16aastaste neidude maksimaalse hapnikutarbimise võimet (VO2max) ja töötada saadud andmete põhjal välja vastav hindeskaala praktiliseks kasutamiseks. Uuringus osales 102 tervet neidu erinevatest Tartu koolidest, kelle VO2max taseme näitajad määrati otsesel meetodil liikuval jooksurajal Conconi testi põhjal. Vaatlusaluste neidude VO2max absoluutne näitaja (±SD) oli 2,24 ± 0,45 l min-1 ja suhteline näitaja 39,35 ± 6,92 ml min-1 kg-1. Võrreldes selle töö tulemusi erinevate uuringutulemustega maailmast, võib järeldada, et eesti neidude aeroobse töövõime tase on suhteliselt sarnane eakaaslaste omaga mujal maailmas.

Eesti Arst 2004; 83 (6): 371–373