UURIMUS – Detsember 2008

Argoon- ja selektiivse lasertrabekuloplastika efektiivsus glaukoomi ravis

Autorid: Kuldar Kaljurand

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uuringu eesmärgiks oli retrospektiivselt võrrelda kahe erineva lasertrabekuloplastika
meetodi efektiivsust silma siserõhu langetamisel avatud nurga glaukoomi patsientidel. Uuringu käigus võrreldi kuue kuu vältel argoon- ja selektiivse lasertrabekuloplastika protseduuri läbinud patsientide silma siserõhu langust. Jälgimisaja lõpul oli mõlema
protseduuri kasutamisel oluline silma siserõhu langus võrreldes protseduurieelsega:
rõhk alanes 5,2 mm Hg argoon- ja 4,5 mm Hg selektiivse lasertrabekuloplastika rühmas. Olulist rõhulanguse erinevust kahe meetodi vahel ei esinenud.

Eesti Arst 2008; 87(12):919−922