UURIMUS – November 2008

Eesti kooliõpilaste suitsetamine 1993/1994–2005/2006: kooliõpilaste tervisekäitumise rahvusvahelise uuringu analüüs

Autorid: Kersti Pärna, Janika Usin, Inge Ringmets

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesmärgiga uurida Eesti 11–15aastaste kooliõpilaste suitsetamist ajavahemikul 1993/1994–2005/2006 kirjeldati kooliõpilaste sigarettide suitsetamist kogu uuringuperioodi jooksul, vesipiibu suitsetamist ning sigarettide ja vesipiibu suitsetamise vahelisi seoseid 2005/2006. õppeaastal. Uuringutulemused näitasid, et alates esimesest uuringuaastast kuni 2001/2002. õppeaastani suurenes kooliõpilaste sigarettide suitsetamise levimusmäär kõigis vanuserühmades ja seejärel mõnevõrra vähenes. Tüdrukute suitsetamise levimusmäära suurenemine oli oluliselt märgatavam. 15aastaste tüdrukute igapäevasuitsetamise levimusmäär suurenes kogu uuringuperioodi jooksul. Vesipiipu suitsetas neljandik poistest ja kuuendik tüdrukutest. Võrreldes vesipiipu mittesuitsetavate kooliõpilastega oli šanss sigarette suitsetada oluliselt suurem vesipiibu suitsetajate hulgas.

Eesti Arst 2008; 87(11):859−866