UURIMUS – Oktoober 2011

Kolorektaalse kartsinoomi operatsioonipreparaatide ex vivo värvimine metüleensinisega lümfisõlmede tuvastamise parandamiseks

Autorid: Heigo Reima, Helgi Saar, Jaan Soplepmann

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust. Regionaalsete lümfisõlmede haaratus on kolorektaalse vähi oluline prognostiline tegur. Sellest sõltub ka edasine ravitaktika. Rahvusvahelise konsensusotsusena on minimaalne soovituslik operatsioonipreparaadist uuritud lümfisõlmede arv 12. Kirjanduse andmed näitavad, et sellise lümfisõlmede hulga leidmine on sageli raskendatud.
Eesmärk. Hinnata metüleensinisega värvimise meetodi tõhusust onkoloogilises mahus resetseeritud kolorektaalse vähi operatsioonipreparaatides olevate lümfisõlmede arvu ja suuruse selgitamisel, samuti lümfisõlmede metastaasidega patsientide arvu ning lümfisõlmede metastaaside olemasolu ja lümfisõlmede suuruse seose kindlakstegemisel.
Materjal ja meetodid. Analüüsiti TÜ Kliinikumi kirurgilise onkoloogia osakonnas 60 järjestikust ex vivo intraarteriaalselt manustatud metüleensinisega värvitud operatsioonipreparaati. Hinnati leitud lümfisõlmede arv, suurus ja mikroskoopiliselt metastaaside esinemine nendes.
Tulemused. Metüleensinisega värvimise abil oli võimalik kolorektaalse vähi preparaadis tuvastada 12 ja enam lümfisõlme 53 juhul (88%) ning keskmiselt leiti seal 27,4 lümfisõlme. Peaaegu pooltel juhtudel (47%) esines kasvajast haaratud lümfisõlmi. Kõigist leitud lümfisõlmedest oli 75% ja metastaatilistest lümfisõlmedest 50% väikesed, diameetriga alla 4 mm. N-positiivsetest juhtudest olid 18%-l metastaasid leitavad ainult väikestes lümfisõlmedes.
Järeldused. Metüleensinisega värvimine on lihtne, odav ja vähe aega nõudev meetod, mis võimaldab valdaval osal kolorektaalse vähi operatsioonipreparaatidest leida 12 või enam lümfisõlme.

Eesti Arst 2011; 90(9):406–410