ÜLEVAADE – Veebruar 2013

Konstantin Koniku arstiteaduslikud artiklid

Autorid: Arne-Lembit Kööp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Konstantin Konik (1873–1936), ühiskonnategelane, poliitik, arst ja õppejõud, on ka eesti meditsiinilise oskuskeele arendamise pioneer. XX sajandi alguses ajakirjades Terwis ja Tervis ilmunud tema ja teiste autorite populaarsed artiklid olid esimesed rahva seas levinud tervishoiu teabeallikad. Aimeartiklite kirjutamine andis kogemuse edasiste meditsiinitekstide koostamiseks nii K. Konikule kui ka teistele nende ajakirjade autoritele. K. Koniku teadlasetee algas artiklite avaldamisega venekeelsetes ajakirjades aastatel 1905–1906 ja doktoriväitekirja kaitsmisega 1908. aastal. Võõrkeelsete teaduslike artiklite ja eestikeelsete populaarteaduslike kirjutiste avaldamisel saadud kogemused võimaldasid K. Konikul esineda Tartu Ülikooli aulas 1920. aastal esimese eestikeelse arstiteadusliku loenguga ja avaldada Eesti Arstis 1922. aastal trükituna esimese eestikeelse arstiteadusliku artikli. Hiljem avaldas ta Eesti Arstis veel 5 artiklit. Meditsiinilise oskuskeele areng võimaldas 1922. aastal Albert Valdesel kaitsta esimese eestikeelse doktoritöö. K. Koniku osa on küllaltki oluline nii arstiteadusliku sõnavara arendamisel populaarteaduslikes kirjutistes kui ka meditsiinilise oskuskeele kasutusele võtmisel teaduslikes artiklites.

Eesti Arst 2013; 92(2):85–91