UURIMUS – Märts 2006

Multiresistentse tuberkuloosi ravi kulutulusus ja ravitulemused erinevate ravistrateegiate rakendamisel

Autorid: Alan Altraja, Giovanni B. Migliori, Kai Kliiman, Katherine Floyd, Rosella Centis, Vahur Hollo

Artikli PDF

Sissejuhatus

Järjest laialdasemalt rakendatakse multiresistentse tuberkuloosi haigete raviks DOTS-Plus strateegiat, kasutades teise rea ravimeid, kuid teadmised nende efektiivsuse ja kulutulususe kohta on vähesed. Uuringus hinnati alates 2001. a augustist Eestis rakendatud DOTS-Plus strateegia tõhusust, maksumust ja kulutulusust võrreldes 3 alternatiivset ravi strateegiat: DOTS-Plus strateegia, pre-DOTS-plus strateegia ja DOTS-strateegia. Kulud arvutati 2002. a kehtinud hindades, tõhususe näitajateks olid tuberkuloosist põhjustatud surmade arv, kaotatud haiguskoormus ja kulutulususe näitajaks säästetud haiguskoormuse maksumus. Saadud andmete alusel võib väita, et kasutades DOTS-Plus strateegiat, on võimalik oluliselt paran dada multiresistentse tuberkuloosi haigete ravitulemusi ning võrreldes teiste võimalustega on see kulutulusaim.

Eesti Arst 2006; 85 (3): 148–154