UURIMUS – November 2011

Muutused väljahingatud õhu kondensaadis astma ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse korral

Autorid: Argo Aug, Katrina Luik, Kalle Kilk, Ursel Soomets, Jana Kivastik, Peet-Henn Kingisepp, Alan Altraja

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesmärgid. Uuringu eesmärgiks oli võrrelda mass-spektromeetria abil kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) ja astmaga patsientide ning kontrollisikute hingeõhu kondensaadi (exhaled breath condensate, EBC) koostist ning seeläbi kontrollida EBC kui analüüsimaterjali kasutusvõimalust ning metoodika rakendatavust hingamisteede haiguste uurimisel. Ühtlasi püüti leida EBCst KOKi ja astma potentsiaalseid uusi haigusspetsiifilisi markereid.
Metoodika. Vedelikkromatograaf-tandemmass-spektromeetri (LC-MS-MS) abil saadi 21 kontrollisikult, 11 astmaga ja 9 KOKiga patsiendilt kogutud EBC-proovidest massispektrid, mida omavahel võrreldi.
Tulemused. Mass-spektrite võrdluses ilmnes erinev signaali intensiivsus nii astmaga kui ka KOKiga patsientide ja kontrollisikute rühma vahel massi-laengu suhte (m/z) 288 juures. KOKiga patsientidel oli see ainsaks erinevuseks, kuid astmapatsientide ja kontrollisikute võrdluses ilmnes erinevusi veel lisaks 91 erineva m/z juures. Uuringu käigus võeti Eestis kasutusele meetod, mida saab EBC analüüsimiseks kasutada edaspidistes uurimistöödes.
Järeldused. Uuring näitas, et EBC koostises olevad ained moodustavad hingamisteede haigustele iseloomulikke mustreid ning väljahingatavas õhus võib olla kliiniliselt olulisi seni tundmata biomarkereid, mis tuleks kindlaks teha.

Eesti Arst 2011; 90(10):459–465