UURIMUS – Mai 2006

Natriureetiline propeptiid – täiendav võimalus müokardiinfarktiga patsiendi prognoosi hindamisel

Autorid: Agu Tamm, Kaja Kallion, Rein Teesalu, Tiia Ainla, Üllar Soopõld

Artikli PDF

Sissejuhatus

Natriureetilised peptiidid on peptiidhormoonid, mida sünteesitakse südamelihases vas tu sena südame seina pinge ja plasmamahu suurenemisele. NT-proBNP on B-tüüpi natriureeti lise peptiidi (BNP) N-terminaalne propeptiid, millel ei ole füsioloogilist ak tiiv sust, kuid mille kontsentratsioonid muutuvad sarnaselt füsioloogiliselt aktiivse vormiga. Kirjanduse andmetel on NT-proBNP osutunud müokardiinfarkti (MI) haige tel tugevaks ja sõltumatuks südame puudu lik kuse (SP) tekke ja suremuse prognostiliseks markeriks. Töös uuriti, millised on NT-proBNP väärtused ja nen de dünaamika MI-haigetel ning kuivõrd on need väärtused seotud pat sientide hilisema SP kujunemisega ja pika ajalise elulemusega.

Eesti Arst 2006; 85 (4): 278–284