UURIMUS – August 2015

Perearstikeskust külastavad patsiendid soovivad rääkida alkoholi tarvitamise teemal

Autorid: Iisi Kriipsalu, Natalja Gluškova, Heli Tähepõld

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust ja eesmärk. Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja patsientide nõustamine perearstikeskuses võimaldab kaasa aidata patsiendi alkoholitarvitamise vähendamisele.  Perearstide ja -õdede hinnangul on tegemist Eesti perearstisüsteemi sobiva tegevusega, kuid puuduvad andmed, kuidas suhtuvad alkoholi tarvitamise teema käsitlemisesse perearstikeskust külastavad patsiendid. Uuringu eesmärk oli kirjeldada perearstikeskusesse vastuvõtule tulnud ning alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise projektis osalenud patsientide arvamusi alkoholi tarvitamisest rääkimise kohta.
Meetodid. Seitsmes Eesti perearstikeskuses viidi alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise teenuse osutamise raames läbi patsientide ankeetküsitlus.
Tulemused. Küsimustikule, mis koosnes üheksast väitest, vastas 344 patsienti. 98% vastajatest nõustus väitega, et perearst või -õde võib patsiendile esitada küsimusi alkoholi tarvitamise kohta, kui see puudutab patsiendi tervist ja ravi. 96% vastajatest oli seisukohal, et perearst või -õde võiks soovitada patsiendile vähendada alkoholi tarvitamist, kui alkoholi tarvitamine mõjub patsiendi tervisele halvasti. 78% vastajatest ei tundnud end alkoholi tarvitamisest rääkides ebamugavalt. 67% vastanutest arvas, et perearst või -õde võiks mõne aja pärast uuesti patsiendiga rääkida alkoholi tarvitamise teemal.
Järeldused. Tervisekontrolliks või tervisekaebusega perearsti või -õe vastuvõtule pöördunud patsiendid suhtuvad positiivselt alkoholi tarvitamise kohta küsimuste esitamisesse ja nõustamisse ning peavad seda oluliseks. Nõustamise paremaks kohandamiseks patsientide vajadustele on vaja arendada alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise tegevust Eesti perearstikeskustes.

 

Eesti Arst 2015; 94(7):404–410