UURIMUS – Mai 2011

Prooviuuring alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise metoodika hindamiseks Eesti perearstisüsteemis

Autorid: Iisi Saame, Natalja Gluškova, Karl Viilmann, Ruth Kalda

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust ja eesmärk. Alkoholi tarvitamisest tingitud tervisehäirete ennetamisel on oluline alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja patsientide nõustamine. Uuringu eesmärgiks oli hinnata alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise iseärasusi ja sobilikkust Eesti perearstisüsteemis, samuti vastavate koolituste ning juhend- ja infomaterjalide vajalikkust.
Meetodid. 265 patsiendist uuritavat vanuses 18–64 aastat vastasid Eesti kuues perearstikeskuses AUDITi küsimustele. Lähtudes testi tulemusest, informeeriti või nõustati patsiente. Osalenud 8 perearsti ja 7 pereõe hinnangud teostatud tegevuste kohta koguti küsimustiku ning struktureeritud rühmatöö ja arutelu abil. Andmete analüüsil kasutati kirjeldavat statistikat ja kvalitatiivset tekstianalüüsi.
Tulemused. 23%-l uuritud patsientidest leiti ohustav või kahjustav alkoholitarvitamine, 93% uuritutest vastas meelsasti kõigile AUDITi küsimustele. 88%-l juhtudest kulus testimisele ja nõustamisele aega mitte enam kui 20 minutit. Tervishoiutöötajate arvates oli patsientide testimine kergem kui nende nõustamine.
Järeldused. Alkoholi liigtarvitamise varane testimine ja nõustamine on sobilikud perearstisüsteemis kasutamiseks. Peremeditsiini spetsiifikaga arvestavad täienduskoolitused on vajalikud õdede ja arstide nõustamisoskuse suurendamiseks.

Eesti Arst 2011; 90(5): 216–224