LISA – Lisa 4

Riskid õendustegevuses ja patsiendi ohutus

Autorid: Lagle Suurorg

Artikli PDF

Sissejuhatus

Haiglates on õenduseriala töötajatel oluline roll ohutu raviteenuse osutamisel. Ettevaatav suhtumine patsiendi ohutusesse tähendab võimet määrata ja vajaduse korral ära hoida tööga seotud riske. Hinnates inimtegureid, on võimalik mõista, kuidas mõjutab töö korraldamine patsiendi ohutust ravi ajal. Töö eesmärk oli välja selgitada õdede hinnang oma kvalif ikatsiooni, töökeskkonna ja tööülesannete kohta, et oleks võimalik prognoosida võimalike vigade tekkimise allikaid. Ankeetküsitluse meetodil uuriti 119 eesti keelt kõnelevat õde lastehaigla statsionaaris. Enam kui 80% vastanutest pidas Tallinna Lastehaiglat õesõbralikuks. Selgus, et õdede enesehinnangu alusel oli enamiku õdede pädevus, väljaõpe ja oskused head. Tervisega seotud riskiteguritest esines kroonilisi haigusi 24%-l õdedest, 16% õdesid suitsetas. Kaks kolmandikku õdedest väitis stressi esinemist ja segavaid tegureid tööprotsessis. Peaaegu kõik õed hindasid oma tegevust keerukaks ja täitsid kompleksseid ülesandeid. Muutusi töökeskkonnas soovis umbes kolmandik vastanutest. Teades neid tegureid, mis võivad soodustada vigade tekkimist raviprotsessis, ja kasutades ettevaatavat käsitlust, on võimalik ära hoida vigu ja patsiendile kahju tekitamist. Uuringu andmed on aluseks patsiendi ohutuse täiendusõppe planeerimisele ja korraldamisele lastehaiglas.

Eesti Arst 2009; 88(Lisa4):57−62