PÄEVAKORRAL – Oktoober 2008

Teleradioloogia hetkeseis ja võimalused

Autorid: Peeter Ross

Artikli PDF

Sissejuhatus

Radioloogia on kiiresti arenev eriala, seda eelkõige tänu seotusele infotehnoloogiaga ning sellest tulenevatele pidevalt uuenevatele võimalustele. Radioloogiliste uuringute arv suureneb Euroopa riikides sõltuvalt modali­teedist 3–10% aastas. On ilmne, et radioloo­giliste uuringute arv kasvab läänemaailmas radioloogide arvust kiiremini. Samas võib radioloogide jaotus olla osakondade, haigla­te või isegi piirkondade kaupa erinev. Süve­nev radioloogide puudus sunnib otsima uusi võimalusi, kuidas ühest küljest tagada kõrge diagnostiline tase ja teisest küljest suurenda­da radioloogiaosakonna tõhusust.

Eesti Arst 2 008; 87(10):731−732