UURIMUS – Jaanuar 2008

Tervise enesehinnangu sotsiaal- majanduslikud erinevused Eestis: Euroopa sotsiaaluuring 2004

Autorid: Kersti Pärna, Ülle Sildever, Inge Ringmets

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesmärgiga kirjeldada tervise enesehinnangu sotsiaal-majanduslikke erinevusi Eestis analüüsiti 35–54aastaste täiskasvanute andmeid Euroopa sotsiaaluuringus 2004. Oma tervist hindasid vastajad 5astmelisel skaalal: väga hea, hea, rahuldav, halb ja väga halb. Uuringutulemused näitasid, et umbes pooled vastanutest hindasid oma tervist vähemalt heaks ja pooled rahuldavaks või halvemaks. Meeste ja naiste tervise enesehinnangus olulist erinevust ei leitud. Oma tervist rahuldavaks või halvemaks hinnanuid esines rohkem madalama haridustasemega, mittetöötavate, majanduslikult halvasti toime tulevate ja vanema vanuserühma meeste ning naiste hulgas. Ei leitud tervise enesehinnangu seost rahvuse, elukoha ega perekonnaseisuga.

Eesti Arst 2008; 87(1):13−18