UURIMUS – Jaanuar 2014

Vähipatsientide elukvaliteet ja seda mõjutavad tegurid Eestis

Autorid: Gerli Paat-Ahi, Riina Sikkut, Vootele Veldre

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust. Eestis diagnoositakse igal aastal umbes 7000 uut vähijuhtu ning hinnanguliselt elab Eestis kokku 40 000 vähidiagnoosi saanud inimest. Vähidiagnoos mõjutab tugevalt nii inimese elu üldiselt kui ka tema hinnanguid elukvaliteedile. Eesmärk. Selgitada välja vähipatsientide hinnangud oma elukvaliteedile ja seda mõjutavad tegurid Eestis. Metoodika. Uuringu sihtrühmaks olid kõik Eestis elavad vähidiagnoosi saanud inimesed, kellele jagasid küsimustikke onkoloogiaosakonnad ja vähiliit ning kes kutsuti meedia kaudu üles täitma küsimustikku ka internetis. Uuritavad pidid täitma WHOQOL-BREF elukvaliteedi küsimustiku. Kokku laekus 513 täidetud küsimustikku. Tulemused. Vähipatsientide küsitluse tulemuste põhjal mõjutas vähihaigete hinnanguid elukvaliteedile kõige enam füüsiline tervis ja uuritavate hinnangud olid füüsilisele tervisele kehvemad kui teistele elukvaliteeti mõjutavatele teguritele. Kõige paremad olid hinnangud sotsiaalsetele suhetele. Vähihaigete hinnanguid elukvaliteedile mõjutavad ka isiklikud uskumused ning sotsiaal-majanduslikud näitajad nagu haridustase ja tööturustaatus. Järeldused. Vähidiagnoosiga inimeste hinnanguid elukvaliteedile mõjutab kõige enam nende füüsiline tervis – kaasuvate haiguste olemasolu, aktiivse ravi kestus, füüsilised vaevused jms. Samas võivad hinnangud varieeruda ka haridustasemest, tööturustaatusest, isiklikest uskumustest ja soost lähtudes.Eesti Arst 2014; 93(1):15–22