UURIMUS – November 2014

Vastsündinute kuulmise skriiningu programmi hindamise tulemused

Autorid: Gerli Paat-Ahi, Riina Sikkut, Heli Laarmann

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust. Eestis on vastsündinute kuulmise skriiningut korraldatud alates 2004. aastast. Seda on rahastanud Eesti Haigekassa. Haigekassa ja Poliitikauuringute Keskuse Praxis koostöös toimus aastatel 2012–2013 programmi efektiivsuse ja otstarbekuse hindamine. Eesmärk. Hinnata vastsündinute kuulmise skriiningu toimivust ja tõhusust Eestis. Metoodika. Uuringu sihtrühmaks olid kõik Eesti vastsündinud, nende vanemad ning skriiningut teostav personal. Hindamise käigus analüüsiti vastsündinute skriiningu läbiviimisega seotud rahvusvahelist praktikat, analüüsiti projekti dokumentatsiooni, intervjueeriti projekti meeskonda, koguti ja analüüsiti projekti tegevusnäitajaid, hinnati lapsevanemate rahuloluküsitluse tulemusi ning projekti majanduslikku otstarbekust. Tulemused. Sõeluuringu tulemuslikkus ja korraldus vastavad üldiselt rahvusvahelistele standarditele. Skriininguga kaetus on hea ning lapsevanemad on skriiningu kohta saadud infoga üldiselt rahul. Nii lapsevanemad kui ka skriiningupersonal peavad kuulmise skriiningut kuulmislanguse varajasel avastamisel oluliseks. Järeldused. Uuringuprogrammi peamiseks vajakajäämiseks on see, et puudub sõeluuringu üldine isikustatud andmebaas, kus oleksid sees ka kodussünnitajad ja mis hõlbustaks skriiningu tulemuslikkuse hindamist. Sellise andmebaasi puudumine raskendab vastsündinute skriiningu kulude planeerimist ja juhtimist projekti jooksul ning vähendab majandusliku hindamise tulemuste usaldusväärsust ja üldistatavust.Eesti Arst 2014; 93(10):571–577