MITMESUGUST – Detsember 2008

Eesti tervishoiusüsteemi piirid nihkuvad

Autorid: Mari Amos

Artikli PDF

Sissejuhatus

Patsientidele raviteenuste kättesaadavuse tagamiseks plaanib Euroopa Liit ühitada liikmesriikide tervishoiusüsteeme. Et kindlustada tervishoiuteenuste kvaliteet ja ohutus, tuleks kehtestada ühtsed eeskirjad ja juhised ning määrata nii kindlustusandjate kui ka tervishoiuteenuse osutajate kohustused. 2008. a juulis avaldas Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb patsiendiõiguste kohaldamist piiriüleses tervishoius, samuti reguleerib teistes liikmesriikides osutatud tervishoiuteenuste kulude hüvitamisega seotud küsimusi. Riikidevaheline koostöö näeks ette teises liikmesriigis välja antud retseptide tunnustamist, Euroopa tugikeskuste
võrgustiku loomist, tervishoiutehnoloogia hindamise Euroopa Ühenduse ülese võrgustiku loomist ning koostalitusvõimelise info- ja sidetehnoloogia kasutusele võtmist.