UURIMUS – Juuli 2007

Hormoonravi efekt vereringehaiguste, luumurdude ja vähi esinemisele: juhuslikustatud kliiniline uuring EPHT [ISRCTN35338757] postmenopausis Eesti naiste hulgas*

Autorid: Elina Hemminki, Helle Karro, Krista Fischer, Mati Rahu, Piret Veerus, Sirpa-Liisa Hovi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Aastail 1999 kuni 2001 liitus Eestis uuringuga “Üleminekuiga ja naiste tervis” 1823 naist vanuses 50 kuni 64 aastat. Uuringus osalejad jagati juhuvaliku teel pimerühma, avatud hormoonravi rühma või ravi mittesaavasse kontrollrühma. Ravirühmades uuringus osalenud naised kasutasid pidevat kombineeritud hormoonravi või platseebot. Uuringuravi lõppes 2004. aastal. Keskmine jälgimisaeg uuringus oli 3,4 aastat. Koronaarhaiguste risk (kohandatud rühmakuuluvusele, vanusele ja varasemale kontratseptiivide kasutamisele) hormoonravi rühmades oli 1,12 (95% usaldusvahemik 0,90–1,40), tserebrovaskulaarhaiguste risk 1,24 (0,85–1,82) ja vähirisk 1,36 (0,73–2,52). Kohandatud luumurdude risk hormoonravi rühmades oli 0,61 (0,42–0,89).

Eesti Arst 2007; 86 (7): 441–448