UURIMUS – Veebruar 2008

Insuldihaigete elukvaliteet ja selle seos taastusravi kättesaadavusega

Autorid: Kaja Põlluste, Külli Uibo

Artikli PDF

Sissejuhatus

Suure haigestumuse ja rasket puuet põhjustava neuroloogilise defi tsiidi tõttu on insult üks olulisemaid invaliidsuse põhjustajaid ning patsiendi edasine elukvaliteet sõltub oluliselt taastusraviteenuse kättesaadavusest. 2006. aastal uuriti Tartu Ülikooli Kliinikumis ravitud insuldihaigeid eesmärgiga hinnata elukvaliteedi ja taastusraviteenuse kättesaadavuse seost. Elukvaliteedi hindamise mõõdikuna kasutati Bartheli indeksit. Uuringu tulemusena selgus, et kõige olulisem muutus patsientide elukvaliteedis toimus statsionaarse taastusravi jooksul, kus saavutati suurema osa patsientide seisundi paranemine. Seevastu haiglajärgses perioodis olid toimetuleku muutused vähem väljendunud, elukvaliteedimuutumine paremuse poole ilmnes enamasti neil patsientidel, kes olid jätkuvalt taastusravi saanud.

Eesti Arst 2008; 87(2):102−109