UURIMUS – Märts 2008

Intraabdominaalse hüpertensiooni esinemissagedus intensiivravihaigetel ja mõju ravitulemustele

Autorid: Annika Reintam, Joel Starkopf, Kadri Tamme, Pille Parm, Reet Kitus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tartu Ülikooli Kliinikumi üldintensiivraviosakonnas on intraabdominaalset rõhku (IAP) mõõdetud alates 2004. aastast. Käesolev töö keskendub intraabdominaalse hüpertensiooni (IAH) esinemissageduse ja mõju uurimisele kahe perioodi võrdluses: esimesel perioodil (2004–2006) mõõdeti IAP ainult eeldatava riskirühma patsientidel, teisel perioodil (2006–2007) aga kõikidel aparaadihingamisel olevatel haigetel. Uurimuse tulemustest selgus, et IAH riskirühm on raskesti kindlaks tehtav. Jälgides IAPd ainult valitud patsientidel, jääb osa IAH-patsientidest identifi tseerimata. IAH esineb intensiivravipatsientidel sageli ning on seotud nende suurema suremusega.

Eesti Arst 2008; 87(3):191−197