UURIMUS – Veebruar 2010

Keskealiste tervisehinnangud ja hoiakud vananemise suhtes

Autorid: Virve-Ines Laidmäe, Taimi Tulva, Milvi Sepp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uurimuse eesmärgiks oli selgitada keskealiste suhtumist ja hoiakuid vananemise suhtes, nende hinnanguid oma tervisele, sellega seotud hirmusid ja ootusi ning seda, kas eelseisva vananemisega on seotud asjaolusid, mis takistavad keskealistel rahulolu ja tasakaalu säilitamist ka vananedes. Andmete kogumiseks kasutati ankeetküsitlust. Küsitlus korraldati 2008. aastal Puhja vallas. Uurimusest selgus, et naistel on rahulolu ja tasakaalu negatiivselt mõjutavaid tegureid rohkem. Nähtus ka, et vanadust on hakatud ümber hindama – seda ei peeta enam ülekaalukalt troostituks eluetapiks. Suhtumises vananemisse tuli esile kaks vastandlikku hoiakut: ühelt poolt on eakad aktiivsed ühiskonnaliikmed ning suudavad mõjutada ühiskonda; teisalt on nad haiged ja põdurad, vanadus põhjustab vaesust ning tõrjutust. Edukalt vananemine ja eakana toimetulek nõuab seniste hoiakute ja kujunenud mõtteviisi ümberhindamist ning tervisliku eluviisi järgimist.

Eesti Arst 2010; 89(2):95−106