UURIMUS – November 2010

Seedetraktipuudulikkuse levimus aparaadihingamisel intensiivravihaigetel

Autorid: Aleksander Koroljov, Joel Starkopf, Annika Reintam

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uuringu eesmärk. Kirjeldada 2008. a Eestis välja töötatud seedetraktipuudulikkuse skoori (Gastrointestinal Failure (GIF) score, GIF-skoor) abil seedetraktipuudulikkuse esinemist ja mõju ravi lõpptulemusele aparaadihingamist vajavatel intensi ivravipatsientidel. GIFskoor väljendab seedetraktipuudulikkust intraabdominaalne hüpertensiooni (IAH) ja enteraalse toitmise ebaõnnestumise kombinatsioonina.
Metoodika. Prospektiivne levimusuuring. Uuritavateks olid kõik järjestikused intensiivraviosakonnas vähemalt 24 tundi aparaadihingamisel olnud täiskasvanud patsiendid (n = 389).
Tulemused. IAH arenes 115 (29,6%) patsiendil ja enteraalne toitmine ebaõnnestus 210 patsiendil (54,5%). Seedetraktipuudulikkus (GIF-skoor vähemalt ühel päeval vähemalt 3 punkti) esines 67 haigel (17,2%). Haigete suremus erinevate GIF-skoori gruppides oli korrelatsioonis sündroomi raskusega. GIF-skoori kombineerimine SOFA hulgielundipuudulikkuse skooriga ei suurenda viimase ennustusjõudu suremuse prognoosimisel.
Järeldused. Enteraalse toitmise ebaõnnestumine ja IAH esinevad aparaadihingamisel intensiivravihaigetel sageli. GIF-skoor korreleerub suremusega. Edasised uuringud on vajalikud, et selgitada, kas GIF-skoor on kasutatav SOFAskoori täiendina.

Eesti Arst 2010; 89(11):708−716