UURIMUS – Veebruar 2012

Südame- ja veresoonkonnahaiguste riskiga patsientide eluviis ning tervisedendus esmatasandil

Autorid: Marike Eksin, Diana Ingerainen, Ene Lausvee

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesmärk. Selgitada südame-veresoonkonnahaiguste (SVH) suure riskiga (SCORE ≥ 5%) patsientide informeeritust neil esinevatest riskiteguritest ja nende seostest eluviisi ja toitumisega ning rakendatud meetmeid eluviisi tervislikumaks muutmiseks.
Uurimismaterjal ja -meetodid. Korraldati registreeritud suurenenud SVH-riskiga inimeste ankeetküsitlus, millele vastas 63 isikut (27 meest, 36 naist) vanuses 40–60 aastat.
Tulemused. 84% küsitletutest oli teadlik oma terviseriskist ja 89% eluviisi osast selle kujunemisel. 52% vastanutest hindas oma eluviisi pigem tervislikuks ning 57% oli SVH ennetusprojektis osalemise järel oma eluviisi muutnud, eelkõige oli korrigeeritud toiduvalikut ja seda olid teinud sagedamini naised; kehalist aktiivsust suurendasid pooled küsitletutest. Tervist edendavat teavet oli pereõe vastuvõtul saanud 45% uuritutest. Kõrgema haridustasemega patsiendid olid subjektiivselt parema tervisega ning rakendasid pereõe soovitusi enam kui madalama haridustasemega vastanud.
Patsiendid soovivad perearstilt ja -õelt rohkem infot oma tervise kohta, sh regulaarset uuringutele suunamist ja eluviisinõustamist; rohkem patsiendikeskset lähenemist eluviisi muutuste elluviimisel ja empaatilist suhtlemist.
Eesti Arst 2012; 91(2):69–75